Dini-level_0

DiNi Level

کیفیت و دقت تریمبل برای اندازه گیری های مطمئن.

  1. با این دستگاه اطلاعات ارتفاعی دقیق را ۶۰ درصد سریع تر برداشت کنید.

  2. حذف خطا و کاهش دوباره کاری با خواندن دیجیتال

  3. انتقال آسان داده ها به دفتر

  4. سطح دقت ۰٫۳ الی ۰٫۷ میلیمتر

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه