شرکت برتر تجهیزات نقشه برداری

شرکت ژئوماتیک گستر در طول مدت فعالیت خود، تنها یک بار در نمایشگاه سازمان نقشه برداری شرکت کرده، و در این نمایشگاه به عنوان شرکت برتر در زمینه تجهیزات نقشه برداری انتخاب گردیده است.

گواهی نمایندگی شرکت اسپکترا

گواهی نمایندگی شرکت تریمبل