Dini-level_0 (1)

ترازیاب تریمبل سری Dini 03

کیفیت و دقت تریمبل برای اندازه گیری های مطمئن.

دقت ۰٫۳ میلیمتر در یک کیلومتر

  1. با این دستگاه اطلاعات ارتفاعی دقیق را ۶۰ درصد سریع تر برداشت کنید.

  2. حذف خطا و کاهش دوباره کاری با خواندن دیجیتال

  3. انتقال آسان داده ها به دفتر

  4. سطح دقت ۰٫۳ با میر انوار